Bát cơm sứ trắng, chén ăn cơm sứ trắng gốm sứ Minh Châu, bát sứ ăn cơm màu trắng gốm sứ Hảo Cảnh, bát ăn cơm bằng sứ cao cấp Minh Châu